English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Golygyddol – Dyfodol digidol

O ‘rwyt ti ar mud’ i beidio â mynd i’r swyddfa, mae’r pandemig wedi prysuro mabwysiadu technoleg ar draws y sector tai yn ddramatig.

Mae WHQ wedi teimlo effaith tueddiadau cymdeithasol ac economaidd sy’n symud ar-lein ac ar ôl trafodaeth o fewn y bwrdd cynghorol – a gyda chi, ein tanysgrifwyr – rydym wedi dod i’r penderfyniad anodd mai hwn fydd rhifyn print olaf y cylchgrawn.

Ymhell o fod yn ddiwedd ar y cylchgrawn ei hun, rydym yn gweld hyn fel dechrau dyfodol digidol newydd. Dros y 12 mis nesaf byddwn yn cael sgyrsiau gyda darllenwyr ar draws y sector ynglŷn â’r hyn rydych chi am ei weld, gan archwilio dulliau darparu newydd a modelau cyllido newydd.

Fodd bynnag, allwn ni wneud dim o hynny heb i chi barhau i’n cefnogi â syniadau, erthyglau, tanysgrifiadau, hysbysebu a nawdd, felly gobeithio eich bod yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Mae nodwedd arbennig ar dechnoleg yn gosod y penderfyniad hwnnw yng nghyd-destun newidiadau ehangach mewn technoleg. Mae ein cyfranwyr yn amrywio’n fawr ar draws y sector ac yn rhychwantu’r ffiniau rhwng y rhithwir a’r real, gydag erthyglau ar ymgysylltu â thenantiaid, cynhwysedd digidol, galluogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol, recriwtio a rheolaeth, a gwasanaethau digartrefedd. Bid a fo am gyflymder y newid technolegol, rhaid cofio mai lleiafrif yw’r ‘dosbarth Zoom’ a all ddewis gweithio gartref.

Mewn rhan arall o’r rhifyn hwn, cyn etholiadau’r Senedd ar Fai 6, edrychwn yn fanwl ar faniffestos y prif bleidiau a’r hyn y gallent ei olygu i bolisïau tai ac adfywio Llywodraeth newydd Cymru.

Bydd pwy bynnag fydd mewn grym ym Mae Caerdydd am edrych yn fanwl ar Dyfu Cartrefi Gartref. Mae WHQ wedi olrhain esblygiad y project cyffrous hwn er ei gamau cynharach a dywed Gary Newman ei fod bellach yn barod i chwarae rhan sylweddol gyda thai, yr economi a’r amgylchedd wrth i Gymru anelu at fynd yn ‘genedl coedwig’.

Mae Steve Cranston yn adrodd ar Gynulliad Hinsawdd cyntaf Cymru, am yr hyn y cred dinasyddion Blaenau Gwent ddylai fod yn flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

Mewn nodwedd amserol ar gyfer y Gwanwyn, mae Kim Stoddart yn ystyried sut y gall tai gysylltu â mannau gwyrdd ar ôl y pandemig.

Yn y diweddaraf yn ein cyfres ar brojectau o’r Rhaglen Arloesol, mae Joanna Davoile yn adrodd ar ddatblygiad eco-gartrefi Wales & West ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ers 30 mlynedd a mwy bu WHQ yn cynnig llwyfan i’r deunydd gorau ar dai yng Nghymru. Gyda’ch cefnogaeth chi, edrychwn ymlaen at barhau â hynny yn y dyfodol digidol.

Jules Birch, Golygydd


Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »