English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Cymraeg

Croeso i wefan Welsh Housing Quarterly (WHQ). Bydd pob rhifyn o WHQ ar gael ar y wefan cyn gynted ag y daw’r copi print o’r wasg.

Gall pawb gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r wefan hon heb danysgrifio. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn tanysgrifio i’r cylchgrawn y gallwch ddarllen yr holl erthyglau yn WHQ ar y wefan hon – gweler sut i danysgrifio >>

WHQ yw’r unig gylchgrawn tai ac adfywio ar gyfer Cymru ac ynglŷn hi. Gyda’i swyddogaeth unigryw a’r farchnad sydd o fewn ei gyrraedd, mae WHQ yn cynnig cyfle allweddol i hysbysebwyr a noddwyr >>

Ein gobaith yw mai’r wefan hon, yn y man, fydd y lle cyntaf y bydd pobl yn troi ato i ddarganfod beth sy’n digwydd ym maes tai ac adfywio yng Nghymru. Gobeithio y byddwch yn ymweld â’r wefan yn gyson ac yn rhoi gwybod i ni sut y gallwn wella pethau.


Yr erthyglau Cymraeg diweddaraf

Issue 120: Golygyddol

Gyda chyfyngiadau clo newydd, ond â brechiadau ar y ffordd, mae’n anodd edrych ymhell y tu hwnt i bandemig Covid-19, ond mae’r rhifyn Gaeaf hwn o WHQ yn rhoi cynnig arni. Ein thema y tro yma yw’r sector rhentu preifat… Darllenwch fwy »

Issue 120: Diweddariad polisi

Y DEYRNAS UNEDIG Pwysau’n cynyddu parthed lleihau budd-daliadau Disgwylir y bydd codiadau dros-dro mewn cyfraddau credyd cyffredinol a lwfans tai lleol yn dal i ddod i ben fis Ebrill oni wna Llywodraeth y DU ymrwymo cyllid ychwanegol. Doedd dim sôn… Darllenwch fwy »

Issue 120: Gwella’r sector

Dathlodd Rhentu Doeth Cymru ei bum mlwyddiant yn ddiweddar.  Gyda’r broses ailgofrestru bellach ar y gweill, dyma Bethan Jones yn edrych yn ôl ar y profiad o sefydlu’r cyllun, y buddiannau sy’n deillio ohono i landlordiaid, asiantiaid a thenantiaid ledled… Darllenwch fwy »

Issue 119: Diweddariad polisi

DATBLYGIADAU POLISI MEWN RHANNAU ERAILL O’R DU Y cap budd-daliadau’n taro miloedd yn rhagor Mae twf enbyd yn nifer y teuluoedd a fydd yn dioddef o’r cap ar fudd-daliadau yn arwydd o effaith Coronafirws ar rentwyr. Dangosai ffigyrau a gyhoeddwyd… Darllenwch fwy »

Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »