English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Dod â digartrefedd i ben am byth

Nid yw lleihau cysgu allan yn y tymor byr yn ddigon, medd Jon Sparkes. Rhaid canolbwyntio yn awr ar ddarparu cartrefi a helpu pobl i aros yn y cartrefi hynny.

Dros y misoedd diwethaf mae gwaith rhyfeddol yn ystod y cloi mawr wedi symud mwy na 2,200 o bobl yng Nghymru a oedd yn cysgu ar ein strydoedd neu mewn llety â chyfleusterau a rennir o risg uniongyrchol i mewn i lety brys diogel. I raddau helaeth roedd hyn diolch i lu o staff a gwirfoddolwyr gwasanaethau rheng-flaen yn gweithio oriau maith mewn sefyllfaoedd dwys, gan wneud eu gorau glas i gadw pobl oedd yn cysgu allan a rhai mewn llety dros-dro annigonol yn ddiogel.

Clywsom hefyd gymaint o enghreifftiau da o rwydweithiau a phartneriaethau yn dod ynghyd. Gwnaeth arweinyddiaeth bendant a rhagweithiol Llywodraeth Cymru, a bennodd nodau clir gyda chyllid ynghlwm wrth hynny, argraff arnaf hefyd,. Wrth gwrs, bydd cyfle i adolygu sut yr aeth pethau ond rydym yn sicr mewn lle gwell nag o’r blaen gyda miloedd o bobl wedi eu symud oddi ar y stryd neu o lety annigonol.

Ni allwn fynd yn ôl at y Gymru oedd ohoni cyn y pandemig. Gyda thonnau Coronafirws pellach yn bosibl, a’r effaith economaidd yn dal heb ei theimlo’n llawn eto, gallai mwy o bobl fynd yn ddigartref a chael eu gwthio i ymyl y dibyn gan y pwysau cynyddol yn eu bywydau. Byddai’r gost ddynol yn ddinistriol pe bai hyn yn cael digwydd. Dyna pam mae angen i Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid weithio gyda’i gilydd eto i gytuno ar y camau sydd eu hangen i atal y dirwasgiad rhag arwain at gynnydd mewn digartrefedd.

Siaradodd y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd y bûm yn ei gadeirio â channoedd o bobl mewn swyddi rheng-flaen a phobl â phrofiad byw o ddigartrefedd yn y misoedd yn arwain at y pandemig, ac roedd consensws cadarn o blaid newid. Ar ôl goroesi’r ymateb cychwynnol i’r pandemig, rhaid i ni beidio â siomi staff a gwirfoddolwyr gwasanaethau digartrefedd neu bobl sy’n ei ddioddef. Bydd creu newid yn mynnu arweinyddiaeth gan y llywodraeth ac, yn hanfodol, cynllun y gallwn oll ei gyflawni gyda’n gilydd. Dylai cynllun felly fanteisio hefyd ar waith y Grŵp Gweithredu, a fu’n ystyried pob agwedd ar ddiweddu digartrefedd yng Nghymru.

Mae cytundeb gwleidyddol trawsbleidiol ynghylch yr hyn ddylai ddigwydd nesaf. Ymrwymodd y gweinidog tai a llywodraeth leol, Julie James, i lunio cynllun i gyflawni argymhellion y Grŵp Gweithredu. Mae Plaid Cymru wedi mabwysiadu ymrwymiad maniffesto i gael cynllun i roi terfyn ar ddigartrefedd. Ac mae gan Geidwadwyr Cymru gynllun deg-pwynt i fynd i’r afael â digartrefedd, yn seiliedig ar dai fel hawl ddynol sylfaenol. Gyda’r fath gonsensws ac arweinyddiaeth wleidyddol, dyma gyfle gwirioneddol i fynd i’r afael â digartrefedd a rhoi terfyn arno unwaith ac am byth.

Pan wahoddodd y gweinidog fi i gadeirio’r Grŵp Gweithredu dangosodd y cwestiynau a ofynnodd bod ganddi uchelgais, ac arddangosai’r amserlen waith y brys angenrheidiol. Gyda’r dystiolaeth a gasglwyd gan y Grŵp Gweithredu – o ymchwil, profiadau pobl sy’n gweithio ac yn byw yn wyneb digartrefedd, ac ar ba bolisïau sy’n gweithio – dyma weledigaeth y gallwn weithio i’w chyflawni.

Dangosodd adroddiad mis Mawrth 2020 y Grŵp Gweithredu sut y gellid gwneud digartrefedd yn ei aml ffurfiau yn beth prin, byr, nad yw’n ail-ddigwydd os cymerwn y camau cywir ar y cyd. Mae gwneud digartrefedd yn beth prin yn golygu ei atal, os oes bosib. Mae byrhau digartrefedd a sicrhau nad yw’n digwydd eto yn golygu ymateb yn gyflym pan na ellir ei atal, a’i ddwyn i ben fel mai dim ond profiad unwaith-ac-am-byth ydyw. Nid yw digartrefedd yn anochel; gwyddom beth sydd angen ei wneud i’w atal, a gwyddom beth sydd angen ei wneud i roi terfyn arno.

Y perygl yw y gallai argyfwng iechyd cyhoeddus droi’n un economaidd, a deimlir yn eang ond â’r rhai mwyaf diamddiffyn yn wynebu’r pwysau mwyaf a’r risg o golli eu cartref. Cyfeiriodd Llywodraeth Cymru help penodol at rai grwpiau, fel rhentwyr sy’n wynebu cael eu troi allan. Dengys argymhellion y Grŵp Gweithredu sut y gall Llywodraeth Cymru fynd ymhellach i wneud digartrefedd yn beth mwy prin, i roi cymorth pellach i unrhyw un sydd mewn perygl, a chreu rhwyd ddiogelwch argyfwng.

Mae angen gweithredu ar unwaith fel bod gan bobl rywle diogel i aros dros-dro. Ond yr unig ffordd i fyrhau cyfnodau o ddigartrefedd a sicrhau nad yw’n digwydd eto yw darparu digon o gartrefi parhaol a chefnogaeth ddigonol i helpu pobl i gadw eu cartref. Mae gwaith cyfnod 2 Llywodraeth Cymru yn sôn am yr angen i newid y modd rydym yn cefnogi pobl sy’n digartref nawr. Dylid cychwyn ar y newid ffurfiol hwn a lleihau ein dibyniaeth ar lety dros-dro ac argyfwng yn sylweddol. Ni ellir gwneud hyn dros nos, ond rhaid iddo fod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth. Rhaid peidio â chael ein tynnu i mewn i atebion sydd ond yn lleihau cysgu allan yn y tymor byr; rhaid canolbwyntio ar ddarparu cartrefi a helpu pobl i aros yn y cartrefi hynny.

Gwnaeth y Grŵp Gweithredu argymhellion hefyd ar bartneriaethau a phwysigrwydd cynnwys pobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau blaen a phobl sydd wedi bod yn ddigartref. Gwelais hefyd â’m llygaid fy hun yn fy ngwaith yn yr Alban a Lloegr, yn ogystal ag yng Nghymru, pa mor bwysig yw hi i lywodraeth genedlaethol a lleol gyd-berchenogi’r cynllun i ddod â digartrefedd i ben. Gyda mân addasiadau i bartneriaethau presennol, gallwn sicrhau bod pob partner yn cefnogi ac yn herio’i gilydd wrth i ni gyflawni cynllun gweithredu’r llywodraeth, fel y gwelwn Gymru lle mae angen dynol sylfaenol pawb am gartref wedi ei ddiwallu unwaith ac am byth.

Jon Sparkes yw prif weithredydd Crisis


Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »